STIKK organizon punëtorinë mbi Gatishmërinë për Investime në Tech Park Prishtina

STIKK organizoi me sukses një punëtori mbi Gatishmërinë për Investime më 17 Prill në Prishtina Tech Park. Sesioni, i udhëhequr nga eksperti ndërkombëtar Z. Keo Sar, ofroi informacione dhe këshilla praktike për startup-et që kërkojnë investime.

Në punëtori morën pjesë anëtarë të stafit nga kompanitë anëtare të STIKK dhe startup-et. Kjo qasje e synuar siguronte që përmbajtja adresonte drejtpërdrejt nevojat dhe sfidat me të cilat përballeshin anëtarët tanë.

Të pranishmit fituan një kuptim më të thellë të rëndësisë së investimit dhe kohës optimale për ta kërkuar atë. Z. Sar pajisi pjesëmarrësit me njohuritë për të identifikuar opsionet më të përshtatshme të investimit për startup-et e tyre specifike. Seminari dha njohuri të vlefshme për gjetjen e investitorëve dhe përgatitjen për takime të suksesshme me investitorët.

Z. Keo Sar, me përvojën e tij të gjerë (mbi 12 vjet) në sektorët Fintech, Marketplace dhe Shërbimet, solli në tryezë një pasuri njohurish. Historia e tij e dëshmuar e ndërtimit dhe shkallëzimit të kompanive nëpër industri të ndryshme si COO, CRO, Drejtor Ekzekutiv dhe VP ofroi njohuri të paçmueshme për sipërmarrësit aspirues.

Në përgjithësi, Workshop-i i Gatishmërisë për Investime shërbeu si një platformë e vlefshme për kompanitë anëtare të STIKK dhe startup-et për të fituar njohuritë dhe mjetet e nevojshme për të lundruar në peizazhin e investimeve dhe për të siguruar financim për sipërmarrjet e tyre.