Mledhja e 16 e Kuvendit të STIKK

Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës (STIKK) mbajti Mbledhjen e 16-të të Kuvendit të Anëtarëve, për të diskutuar punën e shoqatës në vitin 2023 dhe për të përshkruar planet për rritje të mëtejshme në vitin 2024.
Takimi u fokusua në zhvillimet në sektorin e TIK-ut në Kosovë gjatë vitit 2023, duke theksuar përpjekjet e STIKK-ut në avokimin legjislativ dhe funksionalizimin e Tech Park Prishtina, një iniciativë kyçe me potencial të jashtëzakonshëm për nxitjen e rritjes së sektorit.

Arritjet kryesore:

  • Nxitja e inovacionit dhe sipërmarrjes – Ngjarjet si Festivali KosICT23 mblodhën së bashku palët e interesuara, vendimmarrësit dhe ekspertët për të diskutuar tendencat, për të ndarë praktikat më të mira dhe për të shfaqur përparimet teknologjike. Përveç kësaj, STIKK lehtësoi themelimin e Tech Park Prishtina, duke ofruar një hapësirë të dedikuar për startup-et dhe duke nxitur një mjedis të favorshëm për inovacion.
  • Zhvillimi i fuqisë punëtore – Nëpërmjet partneriteteve me organizata vendore dhe ndërkombëtare, STIKK mbështeti iniciativa që pajisin fuqinë punëtore me aftësi dhe mundësi për të lulëzuar në sektorin e TIK-ut.
  • STIKK mori pjesë aktive në grupet e punës për ligjet dhe strategjitë përkatëse, duke avokuar për një paketë stimuluese për mbështetjen e TIK-ut. Përfshirja e tyre në hartimin e Ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi dhe në Strategjinë e Kosovës për E-Qeverisje nënvizon përkushtimin e STIKK-ut për të formuar politika që promovojnë rritjen e TIK-ut.
  • Zgjerimi i aksesit në treg – Duke organizuar aktivitete ndërkombëtare B2B, konferenca dhe mundësi rrjetëzimi, STIKK hapi dyert për kompanitë kosovare të TIK-ut për të eksploruar mundësitë e shitjes në tregun global.

Anëtarët miratuan planin e punës për vitin 2024, i cili ka prioritet:

  • Forcimi i kuadrit ligjor për bizneset e TIK-ut.
  • Rritja e aksesit në financim për kompanitë e TIK-ut.
  • Rritja e identitetit të sektorit dhe potencialit lokal në tregun ndërkombëtar.
  • Funksionalizimi i plotë i Tech Park Prishtina si qendra kryesore e inovacionit dhe zhvillimit të TIK-ut në Kosovë.

Për arritjen më efektive të këtyre synimeve, Kuvendi i STIKK-ut miratoi rinovimin e paketave të anëtarësimit, duke prezantuar shërbime të reja inovative. Këto shërbime synojnë të forcojnë rolin e STIKK në mbështetjen e ekosistemit TIK.

Ndryshime në Bordin e STIKK
Pas zgjedhjeve të mbajtura gjatë asamblesë, Bordi i STIKK-ut mirëpret anëtarët e rinj:
Z. Kristian Kabashi (Numarics)
Znj. Bardha Ajvazi (Brandfluence)

Përbërja e përditësuar e bordit është si më poshtë:
Kryetar: Z. Ermal Sadiku (Linkplus IT)
Nënkryetare: Znj. Zana Tabaku (Appdec)
Z. Vigan Budima (ASEE nga Asseco)
Z. Fatos Gacaferri (Nettxio)
Z. Faton Selishta (Kutia)
Z. Alban Sahiti (Tenton)
Z. Benjamin Kolenovic (Growzillas)
Z. Kristian Kabashi (Numarika) z.
Znj. Bardha Ajvazi (Brandfluence)