Kërkesë për oferta: Zhvillimi i Hulumtimit të nevojave të tregut kosovar për shkathtësitë të TIK në sektorët e tjerë

STIKK bënë kërkesë për ofertim të kompanive të cilat ofrojnë shërbime të zhvillimit të Hulumtimit të nevojave të tregut kosovar për shkathtësitë të TIK në sektorët e tjerë.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 22.04.2019[email protected].

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail në [email protected]

04/STIKK/2019 – Termat e Referencës për Zhvillimin e Hulumtimit të Nevojave të Tregut Kosovar për Shkathtësitë të TIK në Sektorët e Tjerë: https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/04/04-STIKK-2019-ToR-Zhvillimi-i-Hulumtimit-të-nevojave-të-tregut-kosovar-për-shkathtësitë-të-TIK-në-sektorët-e-tjerë.pdf

Ky aktivitet është pjesë e projekti “Transformimi Digjital i Ekonomisë Kosovare”, i cili përkrahet nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë së Republikës së Kosovës.