Thirrja #15 për t'u bashkangjitur ICK-së

24 shkurt 2017

Shndërroni idenë tuaj komerciale në biznes fitimprurës. Rriteni biznesin tuaj të tanishëm. Aplikoni online për të marr pjesë në progrmamin për mbështetje të biznesit tuaj nga Inkubatori i ICK-së. Inkubatori mbështetë ndërmarrësit dhe bizneset përmes mentorimit, konsultimit, trajnimit dhe me qasje në zyra dhe objekte për konferenca.

Çka është Innovation Centre Kosovo (ICK)?

Innovation Centre Kosovo (ICK) është i pajisur tërësisht për zhvillim të ndërmarrësisë dhe biznesit, e fokusuar veçanërisht në teknologjinë e informimit dhe komunikimit (TIK). Ajo është pajisur me kompjuterë, aplikacione softuerike, internet, aplikacione mobile dhe të bazuara në web-faqe, data-bazë, etj. 

Innovation Centre Kosovo ofron shërbime inkubatorike, trajnime, konsultime, qasje në rrjete vendore dhe ndërkombëtare, si dhe bënë ndërmjetësime me partnerë dhe blerës vendor, rajonal, dhe ndërkombëtarë. 

Ekipet e Inkubatorit do të përfitojnë nga programet e njohura botërisht si psh.: Microsoft BizSpark Network Partner dhe Amazon Web Service si dhe nga shumë programe të partnerëve të ICK-së.

Çka është inkubatori i ICK-së?

Inkubatori është pjesa themelore e ICK-së, nepërmes së cilës ofrohet një ambient i përshtatshëm për zhvillimin dhe  komercializimin e ideve në biznes. Inkubatori mbështet ndërmarrësit dhe bizneset përmes mentorimit, konsultimit, trajnimit si dhe ofron qasje në zyre moderne. 

ICK poashtu ju mundëson bizneseve startup një vizibilitet më të madh në treg, ofron rrjetëzim dhe qasje në financa.

Shërbimet e inkubatorit

  • Ekspertizën e nevojshme për të shndërruar idenë tuaj komerciale te mbështetur në TIK në biznes fitimprurës;
  • Konsultime, mentorim dhe trajnime profesionale, të orientuara në treg;
  • Zyra moderne në një ambient kreativ dhe afarist në qendër të Prishtinës;
  • Qasje në rrjete vendore dhe ndërkombëtare;
  • Shërbimet nga partnerë ndërkombëtarë (Amazon Web Services dhe Microsoft BizSpark).

Inkubatori siguron shërbime para-inkubatorike, inkubatorike dhe inkubim virtual, varësisht nga përvoja e ekipit si dhe shkalla e zhvillimi të idesë për biznes.

Kush mund të aplikojë?

Nëse keni një ide të shkëlqyeshme në teknologjinë e informimit dhe komunikimit (TIK), me treg komercial, dhe doni të filloni afarizmin tuaj.

Nëse keni një kompani e cila ka vepruar më pak se dy vite, keni ndonjë produkt ose shërbim në teknologjinë e informimit dhe komunikimit (TIK), dhe doni të zgjeroni dhe rritni afarizmin tuaj.

Ku mund të aplikojë?

Këtu: ickosovo.com/incubator/startup/apply

ICK - Ftesë publike për aplikime #15