Kërkesë për ofertim: IT Barometer 2018

05 qershor 2018

STIKK bënë kërkesë për ofertim të kompanive hulumtuese të cilat do të bëjnë përpunimin e të dhënave dhe përgaditjen e raportit të IT Barometer të Kosovës për vitin 2018.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 19.06.2018, tek [email protected].

Kriteriet e përzgjedhjes bazohen në eksperiencën e punës, kreativitetin dhe planin e proposuar të kohës së implementimit.

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.

ToR 14/STIKK/2018 - Field Research, Analytics, and Report preperation services for IT Barometer 2018