• Strategjia kombëtare e TIK dhe Outsourcing

  STIKK në bashkëpunim me një numër të ndërmjetësve, përkrahësive, dhe një konsulenti Z. Lukas von Zallinger kanë përshkruar strategjinë kombëtare të TIK dhe Outsourcing. Ky zhvillim paralel dhe zbatimi i strategjisë do të mundësojë rritjen ekonomike, punësimin, konkurrencën dhe rritjen e eksporteve në sektorin e TIK të Kosovës. STIKK do të shërbejë si një one stop shop duke krijuar një platformë të rrjeteve për mundësitë e ardhshme në matchmaking/biznes.

  Strategjia kombëtare e TIK dhe Outsourcing

  Donatori: GIZ, Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme

  Projekt Menaxheri: Vjollca Çavolli, Bardh Kadiu

  Kohëzgjatja: 2013-2014

  Shuma: 168,627.54 €

 • Trajnimet nga British Council

  Në bashkëpunim me Qendrën për Inovacion të Kosovës (ICK) dhe British Council, STIKK ka organizuar tri trajnime në vitin 2014. Këto kurse kanë qëllim për të mësuar studentët aftësi të vecanta në tri tema. Këto tema janë: zhvillimi në Android, zhvillimi në iOS dhe Bazat e marketingut të internetit dhe SEO. Këto trajnime janë të financuara nga Këshilli Britanik.

  Trajnimet nga British Council

  Donatori: British Council

  Projekt Menaxheri: Vesa Batalli

  Kohëzgjatja: 2013

  Buxheti: 11,000.00 €

 • STIKK Training Academy

  STIKK Training Academy është projektuar posaçërisht për të adresuar pengesat lidhur me aftësi-zhvillim dhe trajnime. STIKK Training Academy sjell së bashku të gjitha mundësitë e trajnimit të TIK të ofruara tashmë nga STIKK, me një mori të iniciativave të reja dhe programeve të TIK. Vizioni i saj është rritja e kapaciteteve vendore në sektorin e TIK përmes trajnimeve kompetente dhe profesionale, të projektuara posaçërisht për të përmbushur nevojat e industrisë vendore, duke u mbajtur me trendet ndërkombëtare të teknologjisë.

  STIKK Training Academy

  Donatori: GIZ, SPARK, British Council, Helvetas Swiss Intercooperation

  Projekt Menaxheri: Vesa Batalli

  Kohëzgjatja: 2013-2014

  Buxheti: 50,000.54 €