• Identifikimi i nevojave të tregut të punës në sektorin e TIK-ut 2015